WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Rehabilitacja lecznicza

Artykuł archiwalny nr: 2685 z dnia 14 stycznia 2005Drukuj

Ogłoszenie o konkursie ofert - rehabilitacja lecznicza [A]

OGŁOSZENIE
O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJNa podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. Nr 273, poz.2719),

Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibą w Warszawie,
02-390, ul. Grójecka 186
zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w uzupełniającym konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lutego 2005 r. (PKWiU 85.1 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzone będzie przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu, kod 61-823, ul. Piekary 14/15 w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie:
    ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne – z miejscem udzielania świadczeń na terenie miasta Gniezna,
    rehabilitacja specjalistyczna nie sklasyfikowana odrębnie (rehabilitacja dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym) – z miejscem udzielania świadczeń na terenie miasta Piły.

Wartość przedmiotu postępowania w województwie wielkopolskim wynosi 180 000,00 zł w zakresie powyższych świadczeń zdrowotnych realizowanych w okresie od 1 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w "Szczegółowych warunkach postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005r." oraz "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", zwanych dalej "szczegółowymi warunkami i materiałami".

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Szczegółowe warunki i materiały oraz formularz ofertowy można będzie pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 od dnia 18 stycznia 2005 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej w zamkniętej kopercie lub paczce z pieczątką oferenta, wskazanym rodzajem świadczeń zdrowotnych, na które składana jest oferta w lokalu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, pok. 102/103 do dnia 28 stycznia 2005 r. do godz. 15:00.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielkopolskiego OW NFZ dnia 29 stycznia 2005r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi na stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w lokalu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu dnia 1 lutego 2005 r. o godz. 15:00.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki zastrzega możliwość wybrania kilku oferentów w celu wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub komisję konkursową zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze i skarga.Adres do korespondencji oraz dla ofert przesyłanych pocztą:
Wielkopolski OW NFZ
ul. Grunwaldzka 158
60-309 PoznańMateriały konkursowe:

Umowa

Załącznik do umowy nr 3

Szczegółowe warunki postępowania

Warunki udzielania świadczeń

Szczegółowe materiały informacyjne

Zmodyfikowana skala Rankina

Wykaz jednostek chorobowych

Katalog

Zapytanie ofertowe

KS-SWD

Program do przeglądania plików pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158