WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 14 kwietnia 2004Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej – w przypadkach pilnych.

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa np.:

  -    wyjazd związany z pobytem tymczasowym, (np. w celu turystycznym lub odwiedzenia rodziny czy znajomych)
  -    wyjazd związany z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą działalność tzw. „samo-delegowanie” (art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004), czy też w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach UE/EFTA (art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 883/2004) - dotyczy to osób posługujących się dokumentem A1 oraz pracowników dyplomatycznych i konsularnych;
  -   wyjazd do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie/uczniowskie, na podstawie zaświadczenia z uczelni / szkoły (wypełnione zgodnie z wymogami określonym na 2 stronie wniosku o wydanie karty EKUZ dla tej grupy ubezpieczonych);
  -   poszukiwanie pracy przez bezrobotnego – dotyczy to osób posługujących się dokumentem U2;

Wnioski o wydanie kart EKUZ można składać:

 • osobiście
 • poprzez osobę upoważnioną (Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) albo
 • przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej brakuje podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest odesłanie karty EKUZ pod adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną).

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych czynna jest od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach 8-16. Dodatkowo wydłużone zostały godziny obsługi bezpośredniej w PONIEDZIAŁKI do godz. 18:00, w Poznaniu na ul. Grunwaldzkiej 158 (parter, Sala Obsługi) oraz w Delegaturach WOW NFZ w Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie.

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • 61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
   tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94 (
   telefony czynne w godz. 09:00-15:00)
   fax 61 850 60 68
   ue@nfz-poznan.pl
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
Wniosek o wydanie karty EKUZ można składać w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze lub w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych.

Uwaga! Wydanie karty EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, dotyczy wyłącznie:


  -   wnioskodawców, którzy w CWU mają status „ubezpieczony”;
  -   sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby pracodawcy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został zgłoszony do OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania karty  EKUZ ze względu, np. na wyjazd turystyczny;
 

Wyjeżdżam do krajów Unii Europejskiej - tutaj uzyskają Państwo informacje o systemie ochrony zdrowia w państwie do którego się udajecie.

Wzór karty EKUZ:

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się kartą EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest:

- osobom ubezpieczonym, oraz

- osobom wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którymi są:

 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie EKUZ WNIOSEK EKUZ – pobyt czasowy

 • Pracownikom oddelegowanym
 • Osobom pracującym na własny rachunek w innym państwie UE/EFTA tzw. „samo delegowanie” (wykonujące podobną działalność),
 • Osobom pracującym lub prowadzącym działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach UE/EFTA

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie EKUZ WNIOSEK EKUZ - praca

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie CERTYFIKATU


Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 8.10.10 znak 992900/501-418/2010/Fum, także urzędnicy służby cywilnej powinni posiadać poświadczony przez ZUS FORMULARZ A1 ważny w okresie wykonywania pracy za granicą – dotyczy to żołnierzy zawodowych oraz tzw. funkcjonariuszy służb mundurowych tj. m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, jak również sędziów i prokuratorów. 

 

KOMUNIKATY:

Komunikat dla pacjentów - wniosek o zwrot kosztów leczenia w krajach UE.

Komunikat - zmiana treści oświadczenia przy wystawianiu EKUZ - dla pracowników TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO.

Komunikat dla pacjentów - korzystanie ze świadczeń medycznych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innych państwach UE/EFTA.

Komunikat dla pacjentów - korzystanie ze świadczeń medycznych związanych z ciążą dla posiadaczy kart EKUZ.

Komunikat dla pacjentów - EKUZ - zasady rozliczania kosztów szczepień ochronnych.

Komunikat dla pacjentów - złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ i jej odbiór przez tzw. "osoby trzecie".

Informacja o utracie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ PL.

 

Wzory zaświadczeń:

Wzór zaświadczenia wypełnionego przez płatnika składki

Wzór zaświadczenia wydanego przez KRUS - załącznik 3b

Wzór zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy - załącznik 3b