WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PRZEPISY DOTYCZĄCE LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I KRWI

Artykuł archiwalny nr: 2639 z dnia 29 grudnia 2004Drukuj

Rozporządzenie MZ - leki recepturowe i wysokość opłaty ryczałtowej [A]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoNa podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł.

§ 3.

Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.

§ 4.

1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:
    1) proszków dzielonych do 20 szt.;
    2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
    3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;
    4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
    5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
    6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;
    7) maści, kremów, mazideł, past do 100 g;
    8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;
    9) mieszanek ziołowych do 100 g;
    10) pigułek do 30 szt.;
    11) klein do 500 g;
    12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.

2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych.

§ 5.

Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
    1) wartość użytych surowców farmaceutycznych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej, w tym leków gotowych:
        a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia - w największych zarejestrowanych opakowaniach,
        b) innych leków niż określone w lit. a, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
    2) wartość opakowań;
    3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

§ 6.

1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek

2. Jeśli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa:
    1) w § 5 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
    2) w § 5 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 7.

Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
    1) 12,33 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-11;
    2) 24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.

§ 8.

Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się 25% marżę detaliczną.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.MINISTER ZDROWIAZAŁĄCZNIK


Komentarze:

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274 z 27 grudnia 2004 r. pod pozycją 2726.

Niniejszy tekst rozporządzenia ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako źródło prawa.