WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODÓW MEDYCZNYCH I PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA

Artykuł archiwalny nr: 3945 z dnia 04 kwietnia 2006Drukuj

Rozporządzenie MZ - w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych [A]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznychNa podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu wykrycia gruźlicy, oraz zakażenia zpałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu, których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby, którym podlegają:
a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których, istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac;
2) tryb przeprowadzania badań, w tym:
a) terminy przeprowadzania badań,
b) sposób dokumentowania badań, oraz ich wyników,
c) wzór karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.


§ 2.

1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie lekarskie i laboratoryjne.
2. Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella; badania powinny być przeprowadzone z próbek pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.
3. Jeżeli przynajmniej z jednej próby, o której mowa w ust. 2, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako zakażonym odpowiednim czynnikiem chorobotwórczym.
4. W przypadku podejrzenia gruźlicy oraz podejrzenia zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym, niż wymieniony w ust. 2, przeprowadza się dodatkowe badania laboratoryjne.

§ 3.

Badanie, do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed:
1) podjęciem pracy;
2) rozpoczęciem nauki;
3) ponownym podjęciem pracy lub nauki, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym, o którym mowa w § 1.


§ 4.

1. Lekarz, na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych, wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia, lekarz wpisuje do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa
załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Lekarz przeprowadzający badanie lekarskie prowadzi ewidencję badań i ich wyników zawierającą:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;
2) numer ewidencyjny karty badania;
3) numer PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL- nazwę i numer dokumentu tożsamości;
4) datę wydania orzeczenia lekarskiego;
5) informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub kształcenia się;
6) potwierdzenie odbioru orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną.
2. Ewidencja badań, o której mowa w ust. 1, jest dostępna do wglądu organom właściwej inspekcji sanitarnej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

MINISTER ZDROWIAZałącznik nr 1

Załącznik nr 2

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158