WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór na st. specjalistów w Sekcji ds. Komunikacji Medialnej WOW NFZ - zakończony

Artykuł archiwalny nr: 4240 z dnia 06 listopada 2006Drukuj

Ogłoszenie o naborze na st. specjalistów w Sekcji ds. Komunikacji Medialnej WOW NFZ [A]

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

poszukuje pracowników na stanowiska

specjalistów w Sekcji ds. Komunikacji Medialnej Wydziału Organizacyjno-Prawnego
 WOW NFZ w Poznaniu

 

Wymiar czasu pracy

  • pełen etat

Miejsce pracy

  • Poznań

Zakres głównych obowiązków

 

·         kształtowanie pozytywnego wizerunku WOW NFZ

·         utrzymywanie stałego kontaktu ze środkami masowego przekazu z terenu działania WOW NFZ

·         przygotowywanie i zwoływanie – w uzgodnieniu
z Kierownikiem Sekcji – konferencji prasowych

·         przygotowywanie materiałów prasowych o funkcjonowaniu WOW NFZ

·         współpraca w redagowaniu internetowych stron wewnętrznych (Intranetu) WOW NFZ

·         współpraca w redagowaniu zewnętrznych stron internetowych (www) WOW NFZ i w publikacji komunikatów WOW NFZ

·         prowadzenie stałego monitoringu środków masowego przekazu, przygotowywanie „prasówki”

·         pełnienie funkcji rzecznika prasowego WOW NFZ*

 

       * dot. jednego specjalisty

Wymagania formalne określone dla stanowiska

·         wykształcenie wyższe (politologia, socjologia lub filologia polska)

·         staż pracy – minimum 3 lata, w tym co najmniej 1 rok pracy w mediach (preferowana praca w dziale ds. ochrony zdrowia)

·         umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych

Wymagania pożądane

·         komunikatywność

·         umiejętność pracy w zespole

·         dobra organizacja pracy

·         wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty

·         CV (dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), nr telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia Prosimy dodać klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

·         list motywacyjny

·         kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie (wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe)

Termin, do którego należy składać dokumenty

20 listopada 2006 r.

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania dokumentów

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Wydział Spraw Pracowniczych

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

(pok. 135-136)

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Sekcji ds. Komunikacji
         Medialnej  

Osoba uprawniona do kontaktów

Longina Siekierska  – p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych

tel. (0-61) 850-60-30

Dodatkowe informacje

·         dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

·         zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i teście sprawdzającym praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych telefonicznie

·         pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),

 

 

Poznań, dnia 6 listopada 2006 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158