WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

NFZ - WYBRANE UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Artykuł archiwalny nr: 4386 z dnia 02 lutego 2007Drukuj

Zarządzenie Prezesa NFZ - zmiana w materiałach do umów - POZ [A]

Zarządzenie Nr 7/2007
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 1 lutego 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna"

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 102/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna&" ) zwanej dalej "Informacją", wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14 Wymagane kwalifikacje

1. Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:

a) prawo wykonywania zawodu,

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,

c) kwalifikacje określone w art. 5 pkt. 25 ustawy odpowiednie do zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

2. Dla umów odbiegających od wymogów określonych w ust. 1 ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.",

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20 Wymagane kwalifikacje

1. Świadczenia mogą być udzielane przez położne posiadające:

a) prawo wykonywania zawodu położnej,

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru położnych, prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,

c) kwalifikacje określone w art. 5 pkt. 28 ustawy odpowiednie do zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy lub tytuł zawodowy magistra położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa,

2. Dla umów odbiegających od wymogów określonych w ust. 1 ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.",

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26 Wymagane kwalifikacje

1. Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:

a) prawo wykonywania zawodu,

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek, prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,

c) posiadające kwalifikacje określone w § 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 282 poz. 2814),

- albo higienistki szkolne.

2. Dla umów odbiegających od wymogów określonych w ust. 1 ustala się okres dostosowawczy, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r.";

4) w załączniku nr 4a w § 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Lista uczniów będzie przekazywana przez Świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu w okresach miesięcznych, w terminie do 7 dnia każdego okresu sprawozdawczego, począwszy od 1 marca 2007 r.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Na podstawie list świadczeniobiorców przekazywanych przez innych świadczeniodawców Oddział Funduszu weryfikuje listy przekazane przez Świadczeniodawcę oraz przekazuje do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego informację o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę, z zastrzeżeniem ust. 9. Przekazana informacja stanowi podstawę do finansowania świadczeń za dany okres sprawozdawczy. Po przeprowadzeniu weryfikacji listy POZ przez NFZ lista ta jest ostateczna za wyjątkiem sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na potrzebę jej ponownej weryfikacji."

 

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158