WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informator WRKCh 2002

Artykuł archiwalny nr: 510 z dnia 08 czerwca 2002Drukuj

Przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze [A]

 

11. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

11.1. Karta Zaopatrzenia Pacjenta

 

Podstawą do  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, w środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne (endoprotezy piersi) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest zlecenie  wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu ewidencji refundowanych przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych z uwzględnieniem okresu ich używalności oraz ewentualnych napraw WRKCh wprowadziła tzw.  Karty Zaopatrzenia Pacjenta (nie obowiązuje w przypadku zaopatrzenia w szkła okularowe z wyłączeniem soczewek dwuogniskowych oraz w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne przy dysfunkcji czasowej). Karta ta jest wydawana jednorazowo przy pierwszym wniosku na zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze. Karty Zaopatrzenia Pacjenta są wydawane zgodnie z adresem zamieszkania w poszczególnych oddziałach WRKCh:

       Poznań, ul. Piekary 14/15, pok. nr 703, w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30;

       Kalisz, ul. Kolegialna 4, pok. nr 137, we wtorki i czwartki od 9.00 do 13.00;

       Konin, ul. Szpitalna 45, pok. nr 41, w poniedziałki od 8.00 do 16.00,  od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00;

       Leszno,  ul. Skarbowa 4, pok. nr 12, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;

       Piła, ul. Wojska Polskiego 43, Wydział Ewidencji i Obsługi Ubezpieczonych, w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30;

 

UWAGA:

Zgubienie lub kradzież Karty Zaopatrzenia Pacjenta należy bezzwłocznie zgłosić w odpowiednim oddziale Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.

 

11.2. Przedmioty ortopedyczne

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  w zależności od ich rodzaju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (Dz. U. Nr 121, poz.1314) przysługuje ubezpieczonym bezpłatnie lub za częściową odpłatnością do wysokości limitu (Dz. U. 121 poz.1313): ( patrz tabela1 )

 

Naprawy:

 

WRKCh refunduje naprawy przedmiotów ortopedycznych tylko wówczas, gdy uszkodzenie nie powstało z winy ubezpieczonego. Koszt napraw przedmiotów ortopedycznych refunduje kasa chorych tylko na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza POZ, do wysokości limitu cenowego naprawy, ustalonego dla danego przedmiotu. Naprawy te są możliwe po upływie okresu gwarancji (w czasie trwania gwarancji przedmiot podlega reklamacji u producenta), przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy (z wyłączeniem konieczności wymiany leja w protezie tymczasowej). Na przykład w razie konieczności naprawy ręcznego wózka inwalidzkiego (limit 800 zł) w ciągu okresu 4 lat ubezpieczony może korzystać z napraw do łącznej kwoty 240 zł. Napraw przedmiotów ortopedycznych można dokonywać tylko u tych świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z WRKCh na zaopatrzenie ortopedyczne.

 

11.  3. Środki pomocnicze

 

11.3.1. Środki optyczne

Do otrzymania szkieł za częściową odpłatnością do wysokości limitu lub bezpłatnie upoważnia jedynie zlecenie od lekarza okulisty mającego podpisaną umowę z WRKCh i realizowane u optyka działającego w ramach umowy z naszą Kasą. Przykład: lekarz okulista zapisał szkło o mocy powyżej +/- 6,00 dioptrii. Na szkło tej mocy WRKCh  określiła limit 19 zł. za sztukę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa udział finansowy ubezpieczonego na 30%, oznacza to, że zapłaci on 5,70 złotych, pozostałe 13,30 złotych pokryje WRKCh. Za oprawki i robociznę płaci ubezpieczony. Natomiast inwalida wojenny lub wojskowy w ogóle nie ponosi odpłatności za szkła. Całą kwotę do wysokości limitu pokryje WRKCh. Za oprawki i robociznę, podobnie jak pozostali ubezpieczeni, zapłaci sam.

UWAGA:

Refundowane przez WRKCh szkła okularowe przysługują ubezpieczonemu raz na dwa lata, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji.

Do wykupienia szkieł dwuogniskowych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego potrzebna jest Karta Zaopatrzenia Pacjenta. Przysługują one tylko dzieciom oraz dorosłym, gdy ich stan zdrowia całkowicie uniemożliwia dokonywanie  zmiany okularów jednych na drugie.

 

 

UWAGA:

Okulary do pracy przy komputerze są finansowane przez pracodawcę, a nie kasę chorych.

WYKAZ ŚRODKÓW OPTYCZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU* ( patrz tabela 2 )

11.3.2. Świadczenia z zakresu protetyki słuchu

 

Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (specjalisty w zakresie laryngologii) ubezpieczony  ma prawo do częściowo odpłatnego lub bezpłatnego zaopatrzenia w:

1)      aparaty słuchowe,

2)      wkładki uszne

3)      systemy wspomagające słyszenie: pętle induktofoniczne, systemy FM i na podczerwień.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U.121 poz. 1313 określa limity cenowe, w ramach których częściowo lub całkowicie refundowane są koszty wyżej wymienionych środków pomocniczych.

 

Ubezpieczeni pokrywają 30 % kosztów (z wyjątkiem systemów wspomagających słyszenie - 50% kosztów). Dzieciom oraz inwalidom wojennym i wojskowym świadczenia z zakresu protetyki słuchu przysługują nieodpłatnie, ale tylko do wysokości limitu.

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU*  ( patrz tabela 3 )

 

11.3.3.Zaopatrzenie w pieluchomajtki

 

Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego, onkologa, chirurga, urologa i neurologa) oraz felczera ubezpieczonym przysługują pieluchomajtki w liczbie do 60 sztuk miesięcznie z odpłatnością 30% lub pieluchy anatomiczne do 60 miesięcznie bezpłatnie w przypadku chorób nowotworowych lub z 30% odpłatnością w przypadku głębokich upośledzeń umysłowych, w zespołach otępieniowych o różnej etiologii, w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy, a także w przypadku osób z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi i wynicowaniem pęcherza. Zlecenie można zrealizować w wytypowanych przez producentów punktach dystrybucyjnych (patrz: Wykaz placówek).

11.3.4. Zaopatrzenie w sprzęt stomijny i cewniki urologiczne

Ubezpieczonemu bezpłatnie raz w roku przysługuje pas do zbiornika na kał z zapasem woreczków wymiennych w liczbie do 90 sztuk miesięcznie.

 

Bezpłatnie raz na miesiąc przysługuje zaopatrzenie w jednorazowe  worki  samoprzylepne (do 90 sztuk) lub zaopatrzenie w inny sprzęt stomijny, o równowartości  90 sztuk jednorazowych worków samoprzylepnych  np. w zestawy irygacyjne, płytki i worki.

 

Z odpłatnością 30% raz na miesiąc przysługuje zaopatrzenie w cewniki zewnętrzne do 30 sztuk  w przypadku nietrzymania moczu lub zamienne kieszonki do zbiórki moczu i do 6 sztuk w  cewniki urologiczne w przypadku schorzeń wymagających cewnikowania pęcherza moczowego oraz w worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie.

 

11.3.5. Pozostały sprzęt pomocniczy

 

Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony ma prawo do częściowo odpłatnego lub bezpłatnego zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy np. rurki tracheostomijne, inhalatory dyszowe, protezy piersi, peruki itp.

 

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU* ( patrz tabela 4 )

 - tabele w postaci spakowanych plików do pobrania