WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacje dla świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Artykuł archiwalny nr: 5660 z dnia 22 grudnia 2008Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna - komunikat dla świadczeniodawców [A]


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCóW
  (LEKARZE POZ)

   

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi zawartości zestawów przeciwwstrząsowych będących w posiadaniu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poniżej przedstawiamy stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej kwestii:
Zgodnie z delegacją, zawartą w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, określa między innymi Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera (starszego felczera), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Załącznik nr 2 do rozporządzenia - jak wskazuje jego tytuł - precyzuje skład zestawu ratującego życie, czyli możliwego do zastosowania przez lekarza natychmiast, w sytuacji konieczności udzielenia takiej pomocy. Oznacza to, że zestaw przeciwwstrząsowy, określony w drodze rozporządzenia, powinien być w stałym posiadaniu przez lekarza, gdyż nie jest on w stanie przewidzieć, który z preparatów wymienionych w zestawie może być niezbędny do udzielenia pomocy.
Posiadanie kompletnego zestawu przeciwwstrząsowego ma na celu zagwarantowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, któremu ma służyć, w każdej jednostce opieki zdrowotnej. Dlatego też samowolne decydowanie przez lekarza o posiadaniu w tym zestawie tylko niektórych produktów leczniczych może spowodować negatywne następstwa dla osoby potrzebującej pomocy, a w konsekwencji również dla lekarza.
Ponadto zwrócenia uwagi wymaga fakt, że w załączniku nr 2 do rozporządzenia  oznakowano leki, które nie mogą wchodzić w skład zestawu będącego do dyspozycji felczera (starszego felczera). Należy, więc przyjąć, że jeśli zamysłem prawodawcy byłoby zawężenie liczby preparatów mogących wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji lekarza POZ analogicznie w załączniku tym wprowadziłby stosowne wykluczenia, czego - co należy podkreślić - nie dokonał.
Wskazać również trzeba, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3a) zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) odpowiednie pomieszczenia zakładów lub praktyk, w których udzielane są świadczenia lekarza POZ, muszą być wyposażone w zestaw przeciwwstrząsowy, co oznacza, że zestaw ten powinien wprost odpowiadać wykazowi produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, który został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że - w świetle obowiązującego stanu prawnego - ewentualnie stwierdzone przez OW NFZ przypadki selektywnego posiadania przez lekarzy POZ wybranych przez nich elementów z zestawu przeciwwstrząsowego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie są poparte żadnymi uregulowaniami prawnymi i stanowią nieprawidłowość.


Aleksandra Stamm
Z-a Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia