WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł archiwalny nr: 7225 z dnia 06 grudnia 2010Drukuj

Zawieranie umów na rok 2011 - komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna [A]

 

ZAWIERANIE UMÓW NA ROK 2011
Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o zawarcie umów w rodzaju:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż udostępnia pliki postępowań (pliki o rozszerzeniu zpo) stanowiące podstawę sporządzenia wniosku o zawarcie umowy na rok 2011 w programie NFZ-KO:

Świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej

1. 15-11-000187/POZ/01/5/6 – Subregion Poznański
2. 15-11-000188/POZ/01/5/6 – Subregion Kaliski
3. 15-11-000190/POZ/01/5/6 – Subregion Pilski
4. 15-11-000189/POZ/01/5/6 – Subregion Leszczyński
5. 15-11-000191/POZ/01/5/6 – Subregion Koniński

Transport sanitarny w poz

1. 15-11-000193/POZ/01/6/6 – Subregion Poznański
2. 15-11-000194/POZ/01/6/6 – Subregion Kaliski
3. 15-11-000195/POZ/01/6/6 – Subregion Leszczyński
4. 15-11-000196/POZ/01/6/6 – Subregion Pilski
5. 15-11-000197/POz/01/6/6 – Subregion Koniński


W celu sporządzenia wniosku o zawarcie umowy na rok 2011 należy zarejestrować profil świadczeniodawcy z użyciem portalu Funduszu, pobrać pliki postępowań, przygotować na ich podstawie wniosek i złożyć go w WOW NFZ przy ulicy Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań – Biuro Obsługi Konkursu Ofert (BOKO), pok. 134 (I piętro) w terminie do dnia 20 grudnia 2010 roku do godz.15:00.

Sposób przygotowania wniosku:


1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces zawierania umów (program NFZ-KO).

2. W celu przygotowania wniosku Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

- zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy (plik o rozszerzeniu sps)
- pobrania ze strony internetowej pliku postępowania i importu do aplikacji NFZ-KO
- sporządzenia wniosku w formie pisemnej wraz z jej formą elektroniczną.

3. Wniosek sporządzony w programie NFZ-KO powinien składać się z:

a. wersji elektronicznej zawierającej:

- dane identyfikacyjne oferenta
- wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa
- wykaz personelu z opisem kompetencji
- wykaz sprzętu (zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną)

- wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi
- informacja o zakresie rzeczowym wniosku
- harmonogram pracy personelu lub jego ogólną dostępność godzinową
- ankiety dotyczące danego przedmiotu postępowania.

Uwaga: przed rozpoczęciem wydruku należy zmienić domyślne ustawienia wydruku, tj. w menu Narzędzia-Opcje-Zakładka: Wydruk - należy zaznaczyć wszystkie dostępne opcje.

b. oraz wersji pisemnej stanowiącej wydruk wersji elektronicznej.

4. Wersję elektroniczną wniosku Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na odrębnej dyskietce albo płycie CD.

Opis dyskietki lub płyty CD powinien zawierać:
- wyraz: „wniosek”
- nazwę i adres siedziby wnioskującego
- wskazanie świadczeń poz będących przedmiotem wniosku.

5. Wydrukowaną wersję papierową wniosku (zgodną z jej wersją elektroniczną) Świadczeniodawca winien opatrzyć podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Świadczeniodawcy (każda ze stron wydruku).

6. Wydruk wniosku wraz z dyskietką bądź płytą CD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Kopertę zawierającą wydruk wniosku oraz nośnik należy umieścić wewnątrz koperty lub paczki zawierającej pozostałe dokumenty. Koperta lub paczka winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia pochodzącym z programu NFZ-KO.

Uwaga: wydruk wniosku z każdego pliku postępowania wraz z dokumentacją powinien zostać umieszczony w odrębnej, właściwie oznaczonej kopercie.

Wniosek w formie pisemnej powinien być uzupełniony o następujące dokumenty i oświadczenia:


1. dokumenty określające zdolność do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej:
• w przypadku zakładów opieki zdrowotnej – aktualny wypis z rejestru wojewody lub Ministra Zdrowia, albo oświadczenie Świadczeniodawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do zarządzenia, • w przypadku indywidualnych lub grupowych praktyk – aktualny dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej albo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
• w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 70 d ust. 2 ustawy o zoz nie będących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny zwierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;

2. dokumenty określające zdolność wnioskującego do czynności prawnych:
• w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• w przypadku innych świadczeniodawców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru przedsiębiorców;

3. kopia obowiązującego statutu;

4. kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskującego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy lub umowa przedwstępna lub inny dokument stwierdzający (oświadczenie świadczeniodawcy), że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniająca wymogi określone przez Fundusz zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

5. wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia oraz kopie zawartych z nimi umów (bez postanowień określających finansowanie) albo wzory umów z podwykonawcami, łącznie ze zobowiązaniem się do ich zawarcia, zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z wnioskującym, o ile przewiduje on udział podwykonawców w realizacji umowy;

Uwaga: W przypadku braku możliwości wskazania we wniosku PODWYKONAWCY / PODWYKONAWCÓW świadczenia (brak rejestracji PODWYKONAWCY w Portalu), Świadczeniodawca załącza pisemne oświadczenie zawierające informację o podmiotach, z którymi współpracuje / zamierza współpracować w roku 2011, określając również przedmiot współpracy.

W przypadku gdy Świadczeniodawca w całości wykonuje umowę w ramach własnego podmiotu (bez PODWYKANAWCY), załącza o tym fakcie pisemną informację (oświadczenie).

6. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskujący reprezentowany jest przez pełnomocnika.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, uznaje się za ważne w przypadku, gdy data ich wystawienia nie będzie wcześniejsza niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dotyczy świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umowy z oddziałem Funduszu po raz pierwszy).

Dodatkowo do dokumentacji należy dołączyć:

1. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej: - kserokopie porozumień o współpracy ze szkołami,
- aktualną na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi wnioskujący zawarł porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką świadczeniodawcy na podstawie zawartej umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Podmiot realizujący świadczenia transportu sanitarnego w poz składa wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, oświadczenia świadczeniodawców poz, którzy cedują temu świadczeniodawcy, prawo do objęcia opieką świadczeniobiorców zadeklarowanych u nich do lekarzy poz, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, chyba że posiada wyłącznie własną listę świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz.

3. W przypadku, gdy w zakresie będących w posiadaniu WOW NFZ dokumentów kwalifikacyjnych osób udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nastąpiła zmiana, lub gdy wnioskujący wskazuje do udzielania świadczeń personel inny, niż dotychczas udzielający świadczeń, Świadczeniodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające aktualne kwalifikacje personelu.

4. Wydruk wniosku o ustalenie konta bankowego sporządzonego w SZOI.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wnioskującego.

Uwaga:

Od 1 stycznia 2011 roku, wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2011 roku proszeni są o złożenie wniosków w WOW NFZ przy ulicy Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań – Biuro Obsługi Konkursu Ofert (BOKO), pok. 134 (I piętro) w terminie:

do dnia 20 grudnia 2010 roku, do godziny 15.00

Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich rozpatrzenie przez OW NFZ w terminie umożliwiającym podpisanie umów na realizacje świadczeń od dnia 1 stycznia 2011 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Ze względu na krótki okres pozostający do końca roku kalendarzowego, świadczeniodawcy proszeni są o złożenie wniosków w możliwie najszybszym terminie.

Przypominamy Państwu, że warunkiem zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku spełniającego wymogi formalno – prawne, a w przypadku podmiotu, który dotychczas nie realizował umowy o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub w sytuacjach wątpliwych wymagających zweryfikowania, protokół wizytacji wnioskodawcy, niezawierający zastrzeżeń co do miejsca udzielania świadczeń oraz okazanych w czasie wizytacji dokumentów.

W celu prawidłowego sporządzenia wniosku należy zapoznać się z treścią regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treścią zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.

Instrukcje sporządzania wniosku zostały opublikowane na stronie http://www.nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/6289/.

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW świadczenia lekarza poz, świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW transport sanitarny

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Zbigniewa Nowodworska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158