WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 80 z dnia 22 stycznia 2002Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe [A]

Ponieważ pytacie Państwo o zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego, pozwalamy sobie przekazać najistotniejsze informacje.

Wielokrotnie pytacie Państwo o kwestie związane z:

 • rodzajem leczenia uzdrowiskowego,
 • wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • terminem rozpoczęcia leczenia,
 • rodzajem pokoju,
 • wysokością odpłatności.

Postaramy się wyjaśnić Państwu zasady rozstrzygania tych kwestii.

Decyzję o rodzaju leczenia uzdrowiskowego i związanym z tym wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego podejmuje lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, w oparciu o wnikliwą analizę dokumentacji medycznej pacjenta. Informujemy, że WRKCH posiada ograniczone możliwości zapewnienia wspólnych wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe lub zapewnienia leczenia w wybranym miejscu i terminie.

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.
Czas oczekiwania zależy także od ilości miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponuje WRKCh w danym roku oraz rodzaju schorzenia.
Nasi ubezpieczeni oczekują więc na leczenie od momentu wpłynięcia skierowania do WRKCH średnio od 3 do 12 miesięcy. Powyższe terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wpływu innej niż przewidywana ilości wniosków.

Aby umożliwić skorzystanie z leczenia uzdrowiskowego szerszej grupie ubezpieczonych przyjęliśmy zasadę, że powtórny wniosek na leczenie uzdrowiskowe, można złożyć najwcześniej po 24 miesiącach od zakończenia ostatniego pobytu w uzdrowisku.

Skierowanie, które wpłynęło do WRKCH jest ważne przez 12 miesięcy. Po tym okresie oczekiwania na realizację, jeśli WRKCH nie może potwierdzić go celem realizacji turnusu leczenia uzdrowiskowego z powodu limitu miejsc określonego w planie finansowym WRKCH, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił. O przyczynie niepotwierdzenia skierowania WRKCH informuje ubezpieczonego. WRKCH prowadzi listę ubezpieczonych, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie uzyskali potwierdzenia skierowania. Ubezpieczeni, o których mowa mają prawo wglądu na żądanie do listy prowadzonej przez WRKCH. Nowe skierowanie wystawione dla wyżej wymienionych ubezpieczonych jest potwierdzane przez WRKCH w pierwszej kolejności, jeśli balneoklimatolog stwierdził zasadność tego skierowania i WRKCH dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe zgodnie z limitem miejsc określonym w planie finansowym na dany rok.

Rodzaj pokoju ustalany jest na miejscu w uzdrowisku, w uzgodnieniu pomiędzy pacjentem a personelem miejsca zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne dla dorosłych w szpitalach uzdrowiskowych oraz dla dzieci w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. Ubezpieczeni ponoszą koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym - wg Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 grudnia 1998r. (Dz. U. nr 166, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) - patrz tabela.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 16 marca 2001
Zmieniające od dnia 1 lipca 2001 wysokość częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
za 1 dobę pobytu

Lp Wyszczególnienie Od 1 października
do 30 kwietnia
(w złotych)
od 1 maja
do 30 września
(w złotych)
1 W pokoju 1- osobowym
z pełnym węzłem sanitarnym
16 22
2 W pokoju 1- osobowym
bez pełnego węzła sanitarnego
14 19
3 W pokoju 2- osobowym
z pełnym węzłem sanitarnym
11 16
4 W pokoju 2- osobowym
bez pełnego węzła sanitarnego
10 13
5 W pokoju wieloosobowym
z pełnym węzłem sanitarnym
7 9
6 W pokoju wieloosobowym
bez pełnego węzła sanitarnego
6 8

Opiekun osoby niepełnosprawnej lub osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem kierowanym na leczenie uzdrowiskowe pokrywa pełen koszt zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku.

W przypadku rezygnacji z kuracji uzdrowiskowej w proponowanym terminie należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie z podaniem powodów rezygnacji. Zwrot powinien być uzasadniony i udokumentowany np. zaświadczeniem o pobycie w szpitalu.

 • Po rezygnacji udokumentowanej i uznanej za zasadną przez WRKCH, ubezpieczony otrzyma drugi termin wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Po powtórnej rezygnacji pacjent ma prawo złożyć wniosek na leczenie uzdrowiskowe dopiero po upływie 24 miesięcy. Wyjątkowo, gdy lekarz oddziału szpitalnego (w którym pacjent był leczony), wystawi skierowanie na leczenie rehabilitacyjne uzdrowiskowe oraz lekarz konsultant WRKCH (specjalista balneologii i medycyny fizykalnej) oceni wniosek jako zasadny, może on zostać zrealizowany w szczególnym trybie.
 • W przypadku rezygnacji nieuzasadnionej, dokonania zwrotu po terminie rozpoczęcia turnusu leczniczego lub nie wykorzystania skierowania i nie dokonania zwrotu - ubezpieczony może złożyć nowy wniosek po upływie 24 miesięcy.

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium dla osób pracujących odbywa się wyłącznie w ramach urlopu wypoczynkowegoa w odniesieniu do grupy zawodowej nauczycieli może odbyć się również na podstawie orzeczonego "urlopu na poratowanie zdrowia". Natomiast leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w ramach zwolnienia lekarskiego.

INFORMACJA DODATKOWA
Dla pacjenta wyjeżdżającego do Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego (ZLU)
w ramach potwierdzenia skierowania przez
Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych

 1. WRKCH zakontraktowała za cenę "osobodnia" następujący pakiet usług standardowych:
  • łóżko w pokoju w części hotelowej sanatorium bądź oddziału szpitalnego, pokój przydzieli ZLU w dniu przyjazdu,
  • trzy posiłki dziennie, w tym różne rodzaje diet wg wskazań lekarza - w zależności od schorzenia,
  • trzy badania lekarskie podczas trwania turnusu leczniczego sanatoryjnego oraz podczas turnusu leczenia szpitalnego uzdrowiskowego: badanie wstępne, cotygodniowe i końcowe, (ponadto konsultację lekarską doraźną w razie potrzeby),
  • całodobową opiekę pielęgniarską,
  • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,
  • zabiegi przez 6 dni w tygodniu:
   • w sanatorium - nie mniej niż 2 zabiegi fizykalne dziennie ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwskazań lekarskich, w tym 1 podstawowy bodźcowy, z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 1 dodatkowy zabieg przyrodoleczniczy, fizjoterapeutyczny lub kinezyterapeutyczny,
   • w szpitalu uzdrowiskowym - nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, w tym 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne
   • istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupienia przez pacjenta.

 2. Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług w tym dotyczące zakwaterowania - są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych - za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

 3. Przyjazd bądź wyjazd wcześniejszy lub późniejszy jest możliwy po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

 4. Do Uzdrowiska należy zabrać:
  • dowód osobisty,
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),
  • dokumentację medyczną (zlecenia lekarskie, karty wypisowe leczenia szpitalnego, zdjęcia rentgenowskie, inne wyniki badań),
  • stale pobierane leki na cały okres pobytu,
  • strój kąpielowy i czepek, duży ręcznik, kapcie (nie na śliskiej podeszwie) oraz szlafrok i strój sportowy do ćwiczeń gimnastycznych,
  • w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie (wyłącznie szpital uzdrowiskowy) Nr NIP zakładu pracy, nr PESEL i NIP własny

UWAGA:

 • W okresie letnim sanatoria przekształcają się w domy wczasowe działające na zasadach komercyjnych, toteż w tym czasie istnieją bardzo ograniczone możliwości realizowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe (również dla nauczycieli).

 • Skierowanie powinno być przesłane wyłącznie drogą pocztową (list polecony) przez lekarza, który je wystawił, bez udziału pacjenta, nie później niż 30 dni od daty wystawienia, na adres: Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158