WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Artykuł archiwalny nr: 9433 z dnia 24 października 2012Drukuj

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - komunikat dla świadczeniodawców [A]

 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (eWUŚ)


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. rozpocznie działanie system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

W chwili obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ. Do tego czasu wciąż obowiązują dokumenty potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza.

W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do systemu eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z systemu eWUŚ zawiera regulamin korzystania przez świadczeniodawców z systemu eWUŚ.

 • Po zalogowaniu się do Portalu SZOI należy wypełnić znajdujący się w zakładce Administrator/Upoważnienia e-WUŚ/Wniosek elektroniczny wniosek o uzyskanie prawa do korzystania z systemu eWUŚ, który zawiera:
  - dane identyfikacyjne świadczeniodawcy,
  - oświadczenie o akceptacji regulaminu korzystania z systemu eWUŚ,
  - zobowiązanie świadczeniodawcy do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, a także zasad poufności i tajemnicy danych.

 • tel. informacyjny: 800 800 805 całodobowo, 61 850 60 36, 61 850 60 72,
  informacje techniczne: 61 850 60 28,
  obsługa wniosków Świadczeniodawców: 61 850 61 70,
  e-mail: ewus@nfz-poznan.pl,

 • Po weryfikacji wniosku oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek w systemie SZOI otrzyma status przyjęty, a wersja papierowa upoważnienia zostanie przesłana pocztą.

 • W systemie należy wygenerować elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień dla administratora.

 • Po zaakceptowaniu wniosku przez oddział NFZ, świadczeniodawca upoważnia lokalnego administratora do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ, w zakresie niezbędnym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzór dokumentu zawiera załącznik do regulaminu korzystania z systemu eWUŚ. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na:
  - potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ,
  - nadawanie i odbieranie uprawnień innym osobom.

 • Jeżeli świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobie innej niż lokalny administrator systemu eWUŚ (np. rejestratorce), upoważnia tę osobę do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ w zakresie niezbędnym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, a lokalny administrator systemu eWUŚ nadaje jej uprawnienia w systemie eWUŚ do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ.

Po otrzymaniu uprawnień dla operatorów systemu eWUŚ, w celu weryfikacji prawa do świadczeń świadczeniobiorcy, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą portalu dostępnego pod adresem: https://ewus.nfz.gov.pl/ (login i hasło takie jak przy logowaniu do systemu SZOI).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce eWUŚ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9)


Karol Chojnacki
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Źródło:
Departament Informatyki
Centrali NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158