WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informator WRKCh 2002

Informator WRKCh 2002

Artykuł archiwalny nr: 1005 z dnia 02 grudnia 2002Drukuj

09. Sanatoria i Szpitale Uzdrowiskowe [A]

 

9. Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe

 

Leczenie uzdrowiskowe jest w Polsce uznanym składnikiem publicznej opieki zdrowotnej. Cechą szczególną tego leczenia  jest kompleksowe oddziaływanie na cały organizm przy użyciu naturalnych tworzyw leczniczych tj. wód i gazów leczniczych, borowin oraz lokalnego klimatu. Należy podkreślić, że leczenie uzdrowiskowe nie jest leczeniem stosowanym w stanach chorób tzw. "ostrych", jest natomiast leczeniem uzupełniającym stosowanym w terapii chorób przewlekłych i rehabilitacji. Nie jest więc bezwzględnie wskazanym postępowaniem medycznym mającym na celu ratowanie życia lub zdrowia, które musi się odbyć w trybie pilnym. Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych zakupując świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego dąży do zapewnienia swoim ubezpieczonym jak najwyższej jakości tych usług.

Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 30.12.1998r. (Dz. U. Nr 166 poz. 1262) do wystawienia  skierowania na leczenie uzdrowiskowe uprawnieni są następujący lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:

 -       lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,

 -       lekarze specjaliści,

 -       lekarze oddziału szpitalnego dla ubezpieczonych wypisanych ze szpitali (które podpisały umowę z Kasą Chorych).

 

9.1.    Skierowanie

 

Skierowanie powinno być wydrukiem z programu KS-SWD i opatrzone kodem kreskowym. Każdy lekarz mający podpisaną umowę z WRKCh, został zaopatrzony w nośnik elektroniczny z programem KS-SWD.

 

 

9.2. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

 

Skierowanie powinno być wystawione z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta i możliwości korzystania przez niego z leczenia uzdrowiskowego, z konsekwentnym przestrzeganiem obowiązujących wskazań i przeciwwskazań dla tej formy leczenia. Do przeciwwskazań ogólnych (bezwzględnych, a więc wykluczających możliwość leczenia uzdrowiskowego ) należą następujące choroby:

 -       ostre choroby zakaźne,

-        przewlekłe choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze),

 -       ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry),

 -       żółtaczka,

-       choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne),

 -       pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania,

 -       niewydolność narządowa wątroby, nerek,

-        skazy krwotoczne ciężkiego stopnia,

 -       choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia,

-        poważne zaburzenia osobowości i zachowania,

 -       zespół psychoorganiczny, otępienie starcze,

 -       zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi,

 -       choroby wyniszczające układowe, ciężki stan ogólny chorego z  przeciwwskazaniami do transportu,

-        dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza, stomia jelita grubego),

 -       alkoholizm i narkomania,

 -       padaczka z częstymi napadami,

  -      czynna choroba nowotworowa,

-        stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego nowotworów nerki, czerniaka złośliwego, białaczki i ziarnicy złośliwej oraz chłoniaków złośliwych przed upływem 5 lat, pozostałe przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia (wymagana opinia onkologa),

-        ciąża i okres karmienia,

 -       ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne,

 -       groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianą rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

 -       nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka.

Oprócz  wymienionych wyżej przeciwwskazań bezwzględnych lekarz przy wystawiania skierowania obowiązany jest również brać pod uwagę przeciwwskazania szczegółowe, opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.

 

9.3.  Kwalifikowanie i potwierdzanie skierowań

 

Wszystkie skierowania zakwalifikowane do finansowania przez WRKCh są potwierdzane w Wydziale Lecznictwa Uzdrowiskowego WRKCh.

 

WRKCh potwierdza wypełnione prawidłowo skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które powinny  zawierać:

 -       czytelne dane personalne ubezpieczonego wraz z dokładanym adresem, kodem pocztowym i numerem telefonu,

 -       opis aktualnego stanu zdrowia,

 -       dotychczasowy przebieg leczenia i uzyskane wyniki,

 -       ustalone i jednoznacznie określone rozpoznanie w zakresie schorzenia podstawowego, będącego podstawą wystawienia skierowania, z podaniem symbolu ICD-10,

-        choroby współistniejące (w szczególności padaczka, choroby psychiczne, nowotwory, cukrzyca, itp.),

 -       określenie przynależności ubezpieczonego do WRKCh,

 -       nr ewidencyjny PESEL.

Ponadto WRKCh wymaga aktualnej dokumentacji lekarskiej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego (mogą to być kopie lub odpisy potwierdzone przez lekarza wystawiającego skierowanie): 

 -       morfologia krwi z OB. (ważne od 3 do 8 miesięcy w zależności od jednostki chorobowej), badanie ogólne moczu,

 -       inne wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne,  wypisy z leczenia szpitalnego, w przypadku zabiegu operacyjnego wynik badania histopatologicznego czyli wyniki, które zdaniem lekarza kierującego na leczenie uzdrowiskowe są niezbędne do uzyskania potwierdzenia wystawionego skierowania ,

 -       opis zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej wykonanego w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 -       wynik badań Ekg  z opisem (w każdym przypadku schorzeń układu krążenia lub ukończenia 40 roku życia).

Jeżeli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest wystawione bezpośrednio po leczeniu szpitalnym wystarczy tylko kserokopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Skierowanie (kompletne i prawidłowo wypełnione) jest rozpatrywane przez wyznaczonych przez WRKCh lekarzy specjalistów z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, którzy m.in. sprawdzają, czy przy wystawieniu skierowania lekarz kierujący uwzględnił wszystkie przeciwwskazania łącznie ze szczegółowymi. Dokonują oni oceny zasadności skierowania oraz decydują o rodzaju leczenia uzdrowiskowego, wyznaczając w oparciu o wnikliwą analizę dokumentacji medycznej pacjenta odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z jednostką chorobową. Termin rozpoczęcia leczenia określany jest zgodnie z harmonogramem turnusów poszczególnych uzdrowisk.

 

Ubezpieczonemu nie gwarantuje się  prawa wyboru miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego. Ponadto Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego nie zapewnia wysłania obojga małżonków w jednym terminie i do jednego uzdrowiska.

 

Każde skierowanie jest rozpatrywane odrębnie w terminie 30 dni od daty wpływu do Kasy. Jeżeli skierowanie będzie wystawione nieczytelnie lub bez koniecznych danych, jak np. brak rozpoznania lub podania chorób współistniejących, należy się spodziewać, że zostanie zwrócone wystawiającemu je lekarzowi. Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wystawienie skierowania, szczególnie jeśli chodzi o obowiązujące przeciwwskazania. Potwierdzone skierowania są doręczane ubezpieczonemu nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Przesłane pocztą skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania na leczenie od momentu wpływu skierowania do WRKCh jest uzależniony od rodzaju schorzenia oraz liczby oczekujących i wynosi aktualnie od 3 do 12 miesięcy, a dla dziecka kierowanego na leczenie wraz z opiekunem - do12 miesięcy. Powtórny wniosek na leczenie uzdrowiskowe osoba dorosła może  złożyć najwcześniej po 24 miesiącach od zakończenia ostatniego pobytu w sanatorium.Wyjatkiem są osoby posiadające udokumentowane uprawnienia kombatanckie, których skierowania przyjmujemy po 12 miesiącach od zakończenia ostatniego pobytu w sanatorium.

Skierowanie, które wpłynęło do WRKCh, ważne jest przez 12 miesięcy. Po tym okresie oczekiwania na realizację, jeśli Kasa nie może potwierdzić wniosku z powodu wyczerpania się limitu miejsc określonego w planie finansowym WRKCh, skierowanie jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił. O przyczynie zwrotu niepotwierdzonego skierowania Kasa Chorych informuje ubezpieczonego. WRKCh prowadzi listę tych ubezpieczonych i mają oni prawo wglądu do niej na żądanie.

Nowe skierowanie dla osób z powyższej listy po zatwierdzeniu przez balneoklimatologa jego zasadności i w miarę pojawiania się wolnych miejsc WRKCh potwierdza w pierwszej kolejności.

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w proponowanym terminie należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie z podaniem powodów rezygnacji, które powinny być odpowiednio udokumentowane np. zaświadczeniem o pobycie w szpitalu. Po uznaniu przez WRKCh zasadności zwrotu skierowania  ubezpieczony otrzyma drugi termin wyjazdu do sanatorium nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Po powtórnej rezygnacji pacjent ma prawo złożyć wniosek dopiero po upływie 24 miesięcy. Podobnie w przypadku rezygnacji nieuzasadnionej, dokonania zwrotu po terminie rozpoczęcia turnusu lub niewykorzystania skierowania i nie dokonania zwrotu nowy wniosek można składać po 24 miesiącach.

.

Podczas pobytu w sanatorium WRKCh pokrywa koszt świadczeń zdrowotnych oraz częściowo koszty wyżywienia i zakwaterowania. Ubezpieczeni ponoszą w całości  koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe  (tam i z powrotem) oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r.- patrz tabela:

 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za 1 dobę pobytu ponoszone przez ubezpieczonego od dnia 30 maja 2002 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Od 1 października    do 30 kwietnia    (w złotych)

Od 1 maja        do 30 września        (w złotych)

1.

W pokoju 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym

16,60

22,80

2.

W pokoju 1-osobowym bez pełnego węzła sanitarnego

14,50

19,70

3.

W pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym

11,40

16,60

4.

W pokoju 2-osobowym bez pełnego węzła sanitarnego

10,35

13,45

5.

W pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym

7,25

9,30

6.

W pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła sanitarnego

6,20

8,30

 

UWAGA:

Opiekun osoby niepełnosprawnej lub osoba dorosła sprawująca opiekę na dzieckiem kierowanym na leczenie uzdrowiskowe pokrywa pełny koszt zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku. Nie ma też żadnych przywilejów, czy też ulg zarówno dla kombatantów, inwalidów wojennych, czy wojskowych, jak i inwalidów I grupy.

 

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym ubezpieczonych, zakwalifikowanych przez lekarza balneoklimatologa wyznaczonego przez WRKCh jako wymagających tego typu leczenia, jest bezpłatne.

Skierowania na leczenie dzieci wystawiają lekarze rodzinni lub pediatrzy (specjaliści z klinik, szpitali lub zatrudnieni w ZOZ-ach). Leczenie uzdrowiskowe  dzieci od 3 do 18 roku życia ( w przypadku pobierania nauki do 26 roku życia ) zarówno w szpitalach uzdrowiskowych, jak i sanatoriach jest bezpłatne. Leczenie sanatoryjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką rodzica lub opiekuna trwa 24 dni i jest bezpłatne tylko dla dziecka.

Leczenie uzdrowiskowe dla osób pracujących odbywa się wyłącznie w ramach urlopu wypoczynkowego, a w odniesieniu do grupy zawodowej nauczycieli może odbyć się również na podstawie "urlopu na poratowanie zdrowia" orzeczonego przez lekarza, który wystawił skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Natomiast leczenie w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

 

UWAGA:

Pacjenci Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, mogą korzystać wyłącznie z lecznictwa uzdrowiskowego opłacanego przez Branżową Kasę Chorych.

 

Skierowanie powinno zostać przesłane wyłącznie drogą pocztową (list polecony) przez lekarza wystawiającego (bez udziału pacjenta!), nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia, na adres: