WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 60 000 EURO

Artykuł archiwalny nr: 1679 z dnia 20 października 2003Drukuj

Przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń Delegatury WOW NFZ w Kaliszu [A]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

NIP 778-14-07-035 REGON 015447382

tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-61-02

adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie pomieszczeń Delegatury w Kaliszu

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia – 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 zł) można odebrać w siedzibie WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok. 113 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z Oferentami – Milena Boczek, tel. (0-61) 850-60-23.

Oferty należy składać w siedzibie WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok. 113.

Termin składania ofert upływa dnia 6.11.2003 r. o godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.11.2003 r. o godz. 1000 w siedzibie WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok. 113.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poznań, dnia 20 października 2003 r.

 

źródło: Milena Boczek, specjalista ds. zamównień publicznych WOW NFZ

zamieszczono: Magdalena Rozumek, Biuro Dyrektora WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158