WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 2720 z dnia 07 lutego 2005Drukuj

Informacja dot. uprawnień do bezpłatnych leków - inwalidzi wojenni i wojskowi, ich rodziny, osoby represjonowane [A]

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ
INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH I ICH RODZIN ORAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH
DO BEZPŁATNEGO ZAOPATRZENIA W LEKIW związku z komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych (www.klr.pl), skierowanymi do lekarzy a dotyczącymi materii bezpłatnego zaopatrzenia w leki kategorii osób określonych w art. 46 i 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) - zwanej dalej ustawą, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu wyjaśnia, co następuje:

I. Inwalidzi wojenni i wojskowi

Na wniosek osoby zainteresowanej ZUS wydaje książki inwalidy wojennego i wojskowego (Symbol legitymacji ZUS Rw-51:
- w odniesieniu do inwalidy wojennego z identyfikatorem renty: WZIW,
- a w odniesieniu do inwalidy wojskowego z identyfikatorem renty: ZIW lub ZIWS),
na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego-wojskowego, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego/wojskowego (Dz.U. z 2004 r. Nr. 158 poz. 1653). Książeczki zawierające wyżej wskazane identyfikatory świadczeń rentowych stanowią - zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 w sprawie recept lekarskich (Dz.U.04.213.2164) - podstawę do wydania leków osobom, o których mowa w art. 45 ust. 1 (inwalidzi wojskowi) albo art. 46 ust.1 (inwalidzi wojenni) ustawy.

Książki inwalidy wojennego ZUS Rw-51 są wydawane na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – zwanej dalej w skrócie uziw, również osobom określonym w art. 59 ust. 1 i 2 uziw (patrz: wyciąg z przepisów do niniejszego komunikatu). Zakres uprawnień wynikających z art. 45 ust. 1 pkt 3) ustawy i przysługujących osobom, o których mowa w art. 59 ustępy 1,2 i 3 uziw jest jednak węższy od uprawnień przewidzianych dla osób określonych w art. 46 ust.1 ustawy. Zamierzający skorzystać z uprawnień do bezpłatnych leków na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia przez właściwe organy rentowe wypłacające im świadczenia rentowe. Zaświadczenie takowe winno dokładnie określać, na jakim przepisie lub przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin opiera się ich status inwalidy wojennego i uprawnienie do renty inwalidzkiej.

Jeżeli osoby wnioskujące o wystawienie recepty przedstawią wraz z książeczką ZUS Rw-51 zaświadczenie z ZUS o posiadaniu statusu inwalidy wojennego na podstawie przepisów art. 6 do 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, to jest to wystarczająca podstawa do uznania prawa tych osób do bezpłatnych leków określonych w art. 46 ust. 1 ustawy.

II. Osoby represjonowane

Osoba represjonowana winna wystąpić do organu rentowego (ZUS) o legitymację (Symbol legitymacji ZUS Rw-52, identyfikator świadczenia rentowego: OZIW) wydawaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 61 poz. 539) w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. Książeczki te stanowią - na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 w sprawie recept lekarskich (Dz.U.04.213.2164)- podstawę do wydania leków osobom represjonowanym bez konieczności posiadania dodatkowego zaświadczenia z organu rentowego (ZUS) czy decyzji wydanej przez Dyrektora WOW NFZ.

Osobie okazującej się własną taką legitymacją można wystawić recepty zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy.


Powyższe dokumenty potwierdzają uprawnienia inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego albo osoby represjonowanej do uzyskania przysługujących im świadczeń z mocy przepisów ustawy bez konieczności występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia o dodatkowe potwierdzenie uprawnień tych osób w drodze wydania decyzji na podstawie art. 109 ustawy (postępowanie wyjaśniające w tych kwestiach byłoby bezzasadne i prowadziłoby jedynie do wydłużenia czasu oczekiwania na możliwość realizacji świadczeń i tworzenia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń).


III. Osoby wymienione w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Osoby te winny się zgłosić do organu rentowego o wydanie odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego ich uprawnienia z art. 59 ust. 1 lub art. 59 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ponieważ to ten organ zna dokładnie podstawę przyznania renty. Zaświadczenie o przyznaniu świadczeń rentowych na podstawie art. 59 ust. 1 albo art. 59 ust.2 uziw stanowi o uprawnieniu wyżej wskazanych podmiotów, które wynika z art. 45 ust 1 pkt 3) ustawy. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia uprawnień osób wymienionych w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 45 ust.1 pkt 3) ustawy) jest możliwe, ale spowoduje jedynie wydłużenie czasu oczekiwania osoby uprawnionej na możliwość realizacji świadczeń.

Narodowy Fundusz Zdrowia może wydawać potwierdzenia uprawnień do określonych świadczeń wdowie lub wdowcowi po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, małżonkom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego, a także osobom określonym w art. 59 uziw i musi to nastąpić w formie decyzji, ponieważ przesłanki podmiotowe wynikające z art. 45 i 46 ustawy, warunkujące uprawnienia powyżej wymienionych kategorii osób muszą być ustalone w toku postępowania wyjaśniającego.


Podsumowując: część uprawnionych z art. 45 i 46 ustawy (osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi) nie musi występować do NFZ o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do określonych w ustawie świadczeń, jeżeli posiadają wyżej wskazane inne dokumenty urzędowe potwierdzające ich uprawnienia. Nie oznacza to, że osoby te nie mogą wystąpić do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie decyzji ustalającej ich uprawnienia w razie wystąpienia u lekarzy wystawiających recepty wątpliwości, co do ich uprawnień, mimo okazania się wyżej wskazanymi dokumentami urzędowymi. W celu przyspieszenia postępowanie w tych sprawach wnioskodawcy winni dołączyć do swoich wniosków kopie(odpisy) dokumentów wskazanych w wykazie zamieszczonym poniżej.


WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKÓW

WYCIĄG Z PRZEPISÓW