WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Lecznictwo stacjonarne - Szpitale

Artykuł archiwalny nr: 4688 z dnia 22 października 2007Drukuj

Leczenie stomatologiczne - protezy zębowe - komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców - aktualizacja z dnia 22 października [A]

LECZENIE STOMATOLOGICZNE
PROTEZY ZĘBOWE
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW I ŚWIADCZENIOBIORCÓW
AKTUALIZACJA Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA


W związku z przypadkami wykonywania protez zębowych niezgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004r w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że istnieje możliwość otrzymania informacji dotyczącej potwierdzenia prawa pacjenta do uzyskania uzupełnienia protetycznego raz na 5 lat oraz naprawy raz na 2 lata na pisemny wniosek Świadczeniobiorcy, bądź Świadczeniodawcy.

W przypadku Świadczeniodawcy pisemny wniosek powinien zawierać numer umowy Świadczeniodawcy oraz numer PESEL Świadczeniobiorcy, którego weryfikacja uprawnień do wykonania świadczeń protetycznych dotyczy.

W przypadku Świadczeniobiorcy stosowny wzór wniosku (WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI MEDYCZNO-FINANSOWEJ OSOBISTEJ IMFO) można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Oddziału w Poznaniu oraz w Delegaturach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie (adresy i numery telefonów poniżej). Sposób ubiegania się o informacje jest następujący: złożyć wniosek pisemny osobiście bądź za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez ubezpieczonego albo też za pośrednictwem poczty. Aby uzyskać dostęp do danych na temat swojego leczenia (odbiór informacji) należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości (dot. także osób upoważnionych, które dodatkowo okazują upoważnienie jeżeli nie załączyły go do wniosku). Uzyskać ją można w Oddziale Funduszu w Poznaniu ul. Piekary14/15, p. 704 tel. (061) 850 60 99 jak również w Delegaturach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W przypadku wniosków przesłanych pocztą prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu odbioru.
Wielkopolski OW NFZ informuje, że w dokumencie zawierającym oświadczenie pacjenta, dotyczące jego uprawnienia do uzyskania świadczenia w postaci uzupełnienia protetycznego, może być zawarty zapis pouczający o odpowiedzialności świadczeniobiorcy, zachodzącej w przypadku gdy na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 261 poz. 2601) stwierdzony zostanie, wbrew treści złożonego oświadczenia, brak uprawnienia do wykonania świadczenia.

W załączeniu wersja wniosku do wydruku

Kalisz
adres: ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel: 062 767 90 40
fax: 062 767 90 41
e-mail: kalisz@nfz-poznan.pl

Konin
adres: ul. Przyjaźni 2
62-510 Konin
tel: 063 240 14 60
fax: 063 240 14 61
e-mail: konin@nfz-poznan.pl

Leszno
adres: pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel: 065 520 53 05
fax: 065 529 76 35
e-mail: leszno@nfz-poznan.pl

Piła
adres: ul. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
tel: 067 215 62 88
fax: 067 212 29 79
e-mail: pila@nfz-poznan.pl

 

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158