WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Artykuł archiwalny nr: 4696 z dnia 26 października 2007Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę zasobów serwerów bazodanych WOW NFZ [A]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ROZBUDOWA ZASOBÓW SERWERÓW BAZODANOWYCH WOW NFZ

 

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, tel. 061 8506000, fax 061 8506102, www.nfz-poznan.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań, do kontaktów: Dariusz Kurzajak tel. 061 8506023, fax 061 8506102, mailto:dariusz.kurzajak@nfz-poznan.pl

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań, do kontaktów: Dariusz Kurzajak tel. 061 8506023, fax 061 8506102, mailto:dariusz.kurzajak@nfz-poznan.pl

4) Adres, na który należy przesłać oferty: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań, do kontaktów: Dariusz Kurzajak tel. 061 8506023, fax. 061 8506102, mailto:dariusz.kurzajak@nfz-poznan.pl

5) Rodzaj zamawiającego:

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)      Opis

1.1)      Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:

1.2)      Rodzaj zamówienia na dostawy:

1.3)      Rodzaj zamówienia na usługi:

1.4)      Czy jest to umowa ramowa: Nie.

1.5)      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: infrastruktury informatycznej WOW NFZ

1.6)      Opis/przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów serwerów bazodanowych WOW NFZ.

Szczegółową charakterystykę zamówienia oraz zakres praw i obowiązków związanych z ich realizacją zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.7)       Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Poznań

Kod NUTS:

1.8)      Nomenklatura

1.8.1)   Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.26.00.00-9, 30.24.00.00-3, 30.24.00.00-3

1.8.2)   Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

1.9)      Podział zamówienia na części: Nie.

1.10)    Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

1.11)    Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy PzPubl.: NIE

2)         Wartość lub zakres zamówienia: Poniżej 137.000 Euro

2.1)      Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:

3)         Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)      Warunki dotyczące zamówienia

1.1)      Wymagane wadia i gwarancje: Wadium - 15 000,00 PLN.

1.2)      Główne warunki finansowania i płatności i/lub odwołanie od odpowiednich przepisów: określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

1.3)      Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:

2)         Warunki uczestnictwa

2.1)      Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1.1)   Stan prawny - wymagane dokumenty: określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.1.2)   Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.1.3)   Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)     Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.

1.1)      Czy wybrano już kandydatów: Nie.

1.2)      Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

1.3)      Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia

1.3.1)    Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3.2)    Inne wcześniejsze publikacje:

1.4)      Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2)         Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3)         Informacje administracyjne

3.1)      Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: NFA/2910-10-dk/07

3.2)      Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne na stronie internetowej Zamawiającego WWW.nfz-poznan.pl .

3.3)      Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 5.11.2007 godzina 09:30.

3.4)      Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:

3.5)      Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

3.6)      Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.

3.7)      Warunki dotyczące otwarcia ofert

3.7.1)    Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:

3.7.2)    Data, godzina i miejsce: 5.11.2007, godzina 10:00, Poznań ul. Grunwaldzka 158 pok. 104.

 

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1)     Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.

2)         O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: nie dotyczy

3)         Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.

4)         Informacje dodatkowe:

5)         Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 26.10.2007

SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2007 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.10.2007 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158