WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTCZNA

Ambulatoryjne badania diagnostyczne i procedury specjalistyczne

Artykuł archiwalny nr: 5261 z dnia 03 października 2008Drukuj

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - komunikat dla świadczeniodawców dotyczący międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 [A]

                                                                                                


AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCóW
DOTYCZĄCY MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI ICD-10

 

W związku z odnotowaniem dużej liczby błędów po uruchomieniu parametru szczegółowej weryfikacji poprawności sprawozdawania jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na wniosek Świadczeniodawców, celem rozliczenia usług wykonanych w miesiącu wrześniu 2008 roku, dokonuje zmiany w zakresie okresu podlegającego weryfikacji.

Jako pierwsze, parametrowi szczegółowej weryfikacji podlegać będą raporty statystyczno-medyczne przedłożone za miesiąc wrzesień 2008 roku.

Następnie, na Państwa indywidualne konta w systemie SZOI:
- po dniu 15 października 2008 roku zostaną przekazane zweryfikowane raporty za I kwartał 2008 roku (styczeń – marzec)
- po dniu 15 listopada 2008 roku zostaną przekazane zweryfikowane raporty za II kwartał 2008 roku (kwiecień – czerwiec) oraz lipiec – sierpień 2008 roku.

Warunkiem rozliczenia świadczeń za miesiąc październik 2008 roku będzie skorygowanie błędów odnotowanych w otrzymanych raportach I kwartału roku 2008.
Warunkiem rozliczenia świadczeń za miesiąc listopad 2008 roku będzie skorygowanie błędów odnotowanych w otrzymanych raportach II kwartału roku 2008 oraz miesiąca lipca i sierpnia.

Z powodu licznych pytań ze strony Świadczeniodawców kierowanych do tutejszego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  – przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
- w przypadku, gdy rozpoznanie wstępne na skierowaniu do specjalisty, nie zostaje                            potwierdzone, a rozpoznanie ostateczne nie mieści się w kompetencji danego zakresu – należy sprawozdać, jako główne rozpoznanie Z03, zaś kod ostatecznie postawionego rozpoznania, jako kod współistniejący – jednocześnie kierując pacjenta do odpowiedniego zakresu, w ramach którego nastąpi kontynuacja leczenia pacjenta,
- w przypadku, gdy pacjent jest w trakcie diagnostyki i nie zostało ustalone ostateczne rozpoznanie należy sprawozdać Z03 z odpowiednim podpunktem odpowiadającym kierunkowi obserwacji,
- w poradni położniczo-ginekologicznej badanie (rutynowe, okresowe, ogólne, roczne, cytologiczne)  należy sprawozdawać wyłącznie kodem Z01.4,
- w poradni medycyny sportowej, jako główne kody, dopuszczalne są: Z02.5, Z03.8, Z03.9, Z04.0 oraz Z10.3,
- w przypadku wystawienia orzeczenia lekarskiego – należy sprawozdać rozpoznanie główne ICD-10 będące powodem jego wystawienia – jednocześnie, przypisując kod współistniejący, wykazać fakt wystawienia orzeczenia lekarskiego: Z02.
 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu weryfikacji ICD-10 można uzyskać w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ:
- pod numerem telefonu: (0-61) 850 63 91; (0-61) 850 61 80
- pocztą elektroniczną: pawel.lisik@nfz-poznan.pl


Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia