WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł archiwalny nr: 3031 z dnia 24 października 2005Drukuj

Konkurs ofert 2006 - opieka psychiatryczna - wyjaśnienia [A]

KONKURS OFERT 2006
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓWCzy wartość - wycena świadczenia jest iloczynem punktu i ceny ? Jak płacimy za świadczenia?

Zasadniczo wartość świadczenia stanowi iloczyn wagi punktowej tego świadczenia i ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, czyli punktu. Spośród wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym, wyodrębniono te, które ze względu na swoją złożoność (stosowanie diagnostyki i procedur terapeutycznych), winny trwać nie krócej niż jedną godzinę - są to porady diagnostyczne, sesje psychoterapii indywidualnej lub średnio nawet dwie godziny – sesje psychoterapii grupowej/rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego.

Z tego względu świadczenia te rozliczane są w ten sposób, że ich wartość stanowi iloczyn nie tylko wagi punktowej i ceny jednostkowej punktu, ale również liczby pełnych jednostek czasu (godzin)udzielania świadczenia jednorazowego. Jednakże w przypadku sesji psychoterapii rozliczeniu będą podlegać nie więcej niż odbyte, dwie pełne godziny sesji, a w przypadku terapii uzależnień nie więcej niż trzy godziny.

Jak przekładają się punkty, które świadczeniodawcy mogą zdobyć na warunki/wycenę oferty, czy oferenci są w stanie spełnić choćby warunki minimalne?

Wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w szczególności w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych. Można zatem powiedzieć, że najniższe wymagania znajdują się na poziomie I, wyjątkowo II, np. w przypadku komórek organizacyjnych o kodach resortowych 4754, 4756, 2724, 2726. Z reguły te podstawowe, progowe wymagania dotyczą niezbędnych kwalifikacji zawodowych i liczby personelu, a czasami dodatkowo również programu rehabilitacyjnego lub terapeutycznego, co związane jest z profilem danego zakresu świadczeń.

Konsekwentnie, warunki stawiane świadczeniodawcom rosną wraz z podwyższaniem się poziomu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danej komórce organizacyjnej podmiotu. A te mogą stanowić parametry rankingujące świadczeniodawców.

Co może wykonać za/dla świadczeniodawcy podwykonawca, jakie są możliwości prawne?

Zgodnie z zapisami umowy – par.2 „Organizacja udzielania świadczeń”, dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielanie jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy. Podwykonawcy muszą jednak spełniać warunki określone w odrębnych przepisach i materiałach informacyjnych w przedmiotowym rodzaju świadczeń.

Zgodnie ze szczegółowymi warunkami postępowania, oferta w formie pisemnej powinna zawierać ponadto wykaz podwykonawców (proszę podać nazwę podwykonawcy, zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych na rzecz oferenta, miejsce udzielania tych świadczeń) oraz kopię zawartej umowy lub wzór umowy z podwykonawcami, łącznie ze zobowiązaniem do jej zawarcia i zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem Funduszu.

W przypadku, gdy oferent nie przedstawia ww. dokumentów – oświadczenie, że będzie wykonywać umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy.

Różnica między definicją i ceną w zakresie terapii grupowej i terapii rodzinnej.

Różnice w treści definicji sesji psychoterapii grupowej/rodzinnej, wykonywanych w poradniach psychiatrycznych i leczenia uzależnień, zasadniczo dotyczą wskazania innych wymaganych kwalifikacji osób prowadzących. Wynika to oczywiście ze specyfiki problemów terapeutycznych zgłaszających się pacjentów. W części dotyczącej liczby punktów za powyższe świadczenia należy stwierdzić, że zakresie poradni o kodach resortowych: 1700,1704, 1706,1710,1780,1790,1701,1703,1705 – w zależności od poziomu jest to odpowiednio: I poziom-9pkt, II-11pkt, III-12pkt. Punktacja ta pozostaje bez zmian w stosunku do 2005r. W przypadku poradni leczenia uzależnień: 1740,1742,1743,1744,1746 – II poziom – 9pkt, III poziom – 10pkt. Wagi te są wyższe w porównaniu z obowiązującymi w bieżącym roku, odpowiednio o dwa punkty w każdym poziomie.

Wątpliwości co do nazewnictwa i rozróżnienia pojęć: specjalista, specjalista psycholog. Czy stosować oznaczenia lekarz I st., czy lekarz specjalista, czy jest to wariantywne?

W odniesieniu do kwalifikacji zawodowych personelu wykazanego w ofercie świadczeniodawcy, stosowane nazewnictwo winno być zgodne z dokumentami, które określają wykształcenie (a w tym także rodzaj i stopień specjalności)posiadane przez danego pracownika.

Definicja określenia specjalista w leczeniu psychiatrycznym i uzależnień.

W przedmiotowym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej termin - specjalista – używa się w odniesieniu do osób, które uzyskały w trybie określonym odrębnymi przepisami prawo do używania tytułu specjalisty w danej dziedzinie. W tym przypadku mogą to być na przykład: specjalista w dziedzinie psychiatrii, specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień.

Załącznik nr 3 – czy płacimy za wszystko z wyższego poziomu?

Zgodnie z par. 15 materiałów informacyjnych, kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy (określona w umowie) stanowi sumę iloczynów liczby punktów z poszczególnych zakontraktowanych zakresów i ceny punktu odpowiadającej tym zakresom oraz liczby dni i stawki ryczałtu dobowego. Rodzaje zakresów świadczeń, które mogą być realizowane w poszczególnych komórkach organizacyjnych zostały przedstawione w załączniku nr 1 do materiałów informacyjnych, a zatem podlegają finansowaniu ze środków określonych w umowie.

Programy specjalistyczne – czy pełna dokumentacja, czy tylko oświadczenie?

Szczegółowe dane dotyczące realizowanych programów terapeutycznych, w formie pisemnej, winny być dostępne u świadczeniodawcy, w siedzibie czy w miejscu udzielania świadczeń objętych przedmiotem umowy. Podkreślenia wymaga, iż termin należy rozumieć zgodnie z wyjaśnieniem znajdującym się w załączniku nr 5 w materiałach informacyjnych.

Wobec powyższego, wzorem roku poprzedniego, świadczeniodawcy realizujący program(y) terapeutyczny(e), proszeni są o dołączenie do oferty krótkiej informacji w tym zakresie (nazwa programu, określenie odbiorcy, stosowane metody terapeutyczne).

Opieka ambulatoryjna – harmonogram: dla jakiego personelu, zakres informacji.

Harmonogram winien dotyczyć wszystkich pracowników, których świadczeniodawca zgłasza w swojej ofercie do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym zakresie świadczeń (komórce organizacyjnej). Zakres niezbędnych informacji wynika również z treści wzoru załącznika nr 3 do umowy.

Dostęp do świadczeń pracownika socjalnego - czy oznacza to zatrudnienie, czy wystarczy oświadczenie, że jest dostęp w innym podmiocie?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do materiałów informacyjnych, w odniesieniu do wymogów wobec świadczeniodawców III poziomu, pracownik socjalny winien być zatrudniony w poradni (dot. poradni o kodach resortowych:1700, 1704, 1706, 1710, 1780, 1790, 1701, 1703, 1705,1707).

W przypadku II poziomu ww. poradni oraz II i III poziomu poradni leczenia uzależnień, oznaczonych następującymi kodami resortowymi:1740, 1742, 1743, 1744, 1746, wymagany jest „dostęp do świadczeń (interwencji)" pracownika socjalnego. Oznacza to, iż w tym przypadku dopuszcza się zarówno możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego, jak i zapewnienie go poprzez zawarcie porozumienia lub umowy z innym podmiotem realizującym świadczenia w tym zakresie.

Definicja terapeuty w poradni psychiatrycznej.

Zasadniczo pojęcie "terapeuta" używane w materiałach informacyjnych dla rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, oznacza osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe umożliwiające jej wykonywanie określonych zakresów świadczeń. Tak na przykład, sesje wsparcia psychospołecznego mogą być przeprowadzane przez lekarza lub psychologa, a wizyty domowe/środowiskowe przez osoby z doświadczeniem w pracy środowiskowej, tj. przez pielęgniarkę środowiskową, pracownika socjalnego.

Maksymalny czas trwania terapii grupowej.

Jednostkowy czas trwania sesji psychoterapii grupowej, realizowanych w trybie ambulatoryjnym ,został określony w załączniku nr 1 do materiałów informacyjnych. Średni czas wynosi dwie godziny (informacja dotycząca rozliczania sesji została podana w odpowiedzi do pyt.1). Ponadto sesje psychoterapii mogą być realizowane w różnych formach, z częstotliwością określoną w par.10 materiałów informacyjnych.

Kwalifikacje zatrudnienia w poradni – poziom.

Zgodnie z par.5 materiałów informacyjnych kwalifikacja komórek organizacyjnych świadczeniodawców do określonego poziomu jest związana z oceną spełnienia przez te komórki wymagań określonych dla danego poziomu.

Czy w ofercie wymagana jest polisa OC czy wystarczy zobowiązanie do jej zawarcia?

Wzorem lat ubiegłych, oferent może dołączyć do oferty w formie pisemnej zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

Czy w ofercie w wykazie personelu umieszczać pielęgniarki i inny personel medyczny?

W ofercie świadczeniodawca winien wykazać wszystkie osoby, udzielające świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń (komórkach organizacyjnych) objętych przedmiotem oferty.

Czy sprzęt medyczny wykorzystywany przez wszystkie oddziały szpitala ma być wykazywany w ofercie każdego oddziału z osobna?

W takim przypadku świadczeniodawca może dołączyć do oferty w formie pisemnej dodatkowe wyjaśnienia, wskazujące sprzęt pozostający do dyspozycji wszystkich oddziałów będących przedmiotem oferty.

Czy dla zakresów świadczeń w ramach jednego rodzaju, ale o innym terenie działania należy składać odrębne oferty, np. poradnia leczenia uzależnień (woj. Wielkopolskie) i poradnia zdrowia psychicznego (subregion pilski)?

Zgodnie z par.13 szczegółowych warunków postępowania, w przypadku gdy Oddział Funduszu prowadzi kilka postępowań w ramach jednego rodzaju świadczeń, oferent może złożyć oferty dotyczące poszczególnych postępowań prowadzonych przez Oddział Funduszu. W takim przypadku ofertę składa się zgodnie z przedmiotem postępowania określonym w ogłoszeniu postępowaniu.

W odniesieniu do powyższego przykładu, świadczeniodawca winien złożyć dwie odrębne oferty.

Jakie dokumenty potwierdzające kwalifikacje są wymagane?

Świadczeniodawca winien dołączyć do oferty w formie pisemnej tylko te dokumenty, które poświadczają posiadanie przez poszczególnych pracowników kwalifikacji zawodowych, o których mowa w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych „Wymagania wobec świadczeniodawców”, np. w przypadku lekarzy - dyplom ukończenia specjalizacji pierwszego stopnia lub uzyskania tytułu specjalisty, w przypadku specjalistów psychoterapii uzależnień/instruktorów terapii uzależnień - dyplom lub certyfikat ukończenia szkolenia specjalistycznego, w przypadku pracownika nie posiadającego specjalizacji – dyplom ukończenia odpowiedniej szkoły, poświadczający zdobycie wymagangoe w tym rodzaju świadczeń zawodu (np. psycholog, pracownik socjalny), a w odniesieniu do lekarzy bez specjalizacji – kartę szkolenia specjalizacyjnego.

Dokumenty te należy złożyć jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Mamy z Państwem umowę na specjalistykę i dokumenty NZOZ są w NFZ. Czy jeśli staramy się o kontrakt w psychiatrii, to musimy składać te wszystkie dokumenty wymienione w par.12, czy tylko te, które w Funduszu są nieaktualne?

Zgodnie z treścią paragrafu 12 Szczegółowych warunków postępowania, w przypadku gdy w dniu składania oferty Oddział Funduszu posiada dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Szczegółowych warunków postępowania.

W związku z powyższym, a także z uwagi na treść oświadczenia, jeśli określone dokumenty znajdujące się w posiadaniu Oddziału Funduszu wystawione są wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oferent składający ofertę powinien złożyć dokumenty aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie w przypadku złożenia przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków postępowania, WOW NFZ w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedłożenie Komisji Konkursowej dokumentów, o których mowa w treści oświadczenia na wezwanie Komisji.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158