WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 2904 z dnia 12 lipca 2005Drukuj

Komunikat WOW NFZ dla Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców - dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne [A]

Komunikat dla Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców -
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne


Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowody ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczenia:

1. Pracownik:
- legitymacja ubezpieczeniowa – jako samodzielny dokument uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej do końca miesiąca, w którym pracodawca potwierdził jej ważność; w ciągu kolejnego miesiąca zachowane jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135)

- druk RMUA lub inny dokument potwierdzający fakt przekazania składek na ubezpieczenie, przy czym wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest dolny odcinek RMUA, zawierający imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, okres rozliczeniowy za jaki zapłacono składkę, kod oddziału NFZ oraz pieczęć adresową płatnika wraz z podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej. Dolny odcinek druku RMUA można odciąć od reszty i okazywać jako dowód ubezpieczenia, chroniąc w ten sposób pozostałe dane przed ujawnieniem

2. Emeryt-rencista:
- ważna legitymacja emeryta – rencisty z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo
- ostatni odcinek wypłaty świadczenia

3. Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:
- otrzymująca zasiłek - druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa
- bez prawa do zasiłku – legitymacja ubezpieczeniowa

4. Osoba prowadząca działalność gospodarczą - dowód opłacenia ostatniej składki np. wyciąg bankowy potwierdzający przelew składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

5. Rolnik - dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej - dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

6. Osoba pełniąca służbę wojskową – książeczka wojskowa

7. Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:
- legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką
- dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę ubezpieczoną oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny (druk ZCZA lub ZCNA)
- legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo lub z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty

8.
· osoba otrzymująca świadczenia pielęgnacyjne
· osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
· uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej
· osoba bezdomna wychodząca z bezdomności
· kombatanci i osoby represjonowane nie pobierające emerytury lub renty
- decyzja o przyznanych świadczeniach zawierająca informację o pobieraniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od przyznanego świadczenia

9. Osoba ubezpieczona dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, a dla członków rodziny osoby ubezpieczonej dobrowolnie dodatkowo druk ZCZA

10. Osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

11. Osoba, której składki na ubezpieczenie są finansowane z budżetu państwa (dotyczy np. dzieci, uczniów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w domach pomocy społecznej, dzieci i uczniów, za które składki odprowadza szkoła lub ośrodek pomocy społecznej, studentów, uczestników studiów doktoranckich) – zaświadczenie płatnika składek

12. Osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny – decyzja o przyznanym zasiłku lub odcinek od wypłaconego świadczenia

- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów


Ryszard Stangierski
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158