WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł nr: 5289 z dnia 22 czerwca 2021Drukuj

Portal SZOI - dostęp dla oferentów i podwykonawców - współpraca z WOW NFZ

 

I. Rozpoczęcie współpracy z Wielkopolskim OW NFZ wiąże się z koniecznością rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy SZOI.

    Portal SZOI jest systemem informatycznym WOW NFZ, którego użytkownikami są podmioty współpracujące z WOW NFZ.

    Podstawowa funkcjonalność Portalu SZOI obejmuje:

 • wymianę komunikatów sprawozdawczych pomiędzy świadczeniodawcami/aptekami a WOW NFZ (tj. raportów statystycznych, raportów rozliczeniowych, raportów zwrotnych, list POZ, raportów aptecznych, kolejek oczekujących i rachunków refundacyjnych),
 • obsługę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przygotowanie danych koniecznych do sporządzenia ofert i wniosków o zawarcie umów,
 • przekazywanie do WOW NFZ informacji o zmianach w zakresie personelu medycznegosprzętu oraz w harmonogramach czasu pracy personelu i miejsc wykonywania świadczeń.

II. Poniżej zamieszczono wykaz dostępnych form współpracy z WOW NFZ, które wymagają rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy SZOI.

    Dla każdej z form współpracy przypisano rolę w jakiej dany podmiot może wystąpić w kontaktach z WOW NFZ.

Planowana forma współpracy z WOW NFZ

Rola w kontaktach z WOW NFZ

1. Złożenie oferty w konkursie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    (docelowo zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z WOW NFZ)
2. Złożenie wniosku o zawarcie umowy w rodzaju „podstawowa opieka zdrowotna”
    (docelowo zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z WOW NFZ)

Oferent / Świadczeniodawca

Złożenie wniosku o zawarcie umowy w rodzaju „Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi” (docelowo zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z WOW NFZ).

Realizator zaopatrzenia ortopedycznego

Rozliczanie usług z zakresu „Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi” wykonanych pacjentom z WOW NFZ na podstawie umowy zawartej z Oddziałem NFZ innym niż WOW NFZ

Realizator zaopatrzenia ortopedycznego – rozliczanie tzw. umów „obcych”

Umowa o podwykonawstwo świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z oferentem/świadczeniodawcą, realizatorem zaopatrzenia ortopedycznego

Podwykonawca

Złożenie wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (docelowo zawarcie ww. umowy; rozliczanie refundacji)

Apteka

 

III. Sposób i etapy rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy SZOI:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla nowych podmiotów dostępnego na stronie logowania do Portalu Świadczeniodawcy SZOI.
  Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i podpisać.
  Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego
 2. Podpisany formularz, podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora należny przekazać

 • osobiście w biurze podawczym
 • w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@nfz-poznan.pl
 • listownie do Wielkopolski Oddział NFZ, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158.

 

 1. Po dostarczeniu powyższych dokumentów podmiot rejestrujący się w Portalu SZOI zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym WOW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu Świadczeniodawcy SZOI.
  Dane te zostaną przekazane drogą mailową (ewentualnie listownie) lub bezpośrednio wydane osobie składającej dokumenty rejestracyjne w WOW NFZ – w zależności od opcji wybranej przez jednostkę rejestrującą (odpowiednia opcja powinna zostać wskazana na formularzu rejestracyjnym).

  Przekazane dane dostępowe umożliwiają zalogowanie się do Portalu Świadczeniodawcy SZOI Wielkopolskiego OW NFZ.
  Kolejne czynności w SZOI należy wykonywać zgodnie z planowaną formą współpracy z WOW NFZ.

Do WOW NFZ należy bezwzględnie przekazać oprócz umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI podpisane OŚWIADCZENIE    ADMINISTRATORA


 

Zasady korzystania z Portalu Świadczeniodawcy SZOI zostały określone w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158