WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 9182 z dnia 03 grudnia 2012Drukuj

Komunikat dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa [A]

KOMUNIKAT DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status
weterana działań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej:

 • Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy,
 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STATUS WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO
Dokumentem potwierdzającym status weterana działań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa jest odpowiednio legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
- Weteran - żołnierz lub weteran poszkodowany - żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.
- Weteran - funkcjonariusz lub weteran poszkodowany - funkcjonariusz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa.
- Weteran - funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany - funkcjonariusz ABW oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa.

DOM WETERANA
Weteran i weteran poszkodowany mają prawo być umieszczeni poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ POKRYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Weteran poszkodowany
ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pokrywanych z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu.

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW LUB CHORÓB NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
Weteran poszkodowany
ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa do, których należy:
- korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
- korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia,
- korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji,
- korzystanie poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
- prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia,
- korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA WETERANÓW POSZKODOWANYCH do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa to:
- „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” dla weteranów poszkodowanych żołnierzy wraz z „Legitymacja weterana poszkodowanego” – wydawane przez Ministra Obrony Narodowej;
- „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi”– wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych;
- „Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej” - wydawany przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż w przypadku problemów lub trudności w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, można zwrócić się do Dyrektora Placówki udzielającej świadczenia bądź do:

 • Wydziału ds. Służb Mundurowych tel. 0-61 850 60 01,
 • Działu Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców tel. 0-61 850 60 36, 0-61 850 60 72, infolinia: 800 800 805.

WOW NFZ w Poznaniu udziela porad w rozwiazywaniu bieżących problemów, dla których Narodowy Fundusz Zdrowia jest gestorem.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203)


Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Kierownik Wydziału
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158